Experience Inc. Jobs

Job Information

Veralto Field Sales Engineer, Municipal, Denmark East in Copenhagen, Denmark

Er du

Interesseret i at arbejde for en international og mangfoldig virksomhed?

Interesseret i at udvikle din karriere?

På jagt efter et at arbejde for en virksomhed som er dybt engageret i miljø og bæredygtighed?

Hvis ja, så læs videre!

Hos Hach sikrer vi vandkvalitet for mennesker i hele verden. Beskyttelse af vand, en af de mest værdifulde ressourcer, og at drive bæredygtighed ligger vores hjerte meget nært.

Vi er klar over, at folk kommer med en væld af erfaringer og talenter. Mangfoldighed og færdigheder sammen med passion er nøglen til innovation og ekspertise. Derfor opfordrer vi alle med forskellige baggrunde til at søge stillingen

Vi tilbyder:

 • Professionel on-boarding og træning

 • Et stærkt team, der ser frem til at arbejde sammen med dig.

 • Karrierecoaching og udviklingsmuligheder.

 • Fleksibel arbejdstid

 • 5 feriefridage.

 • Pension, Sundhedsforsikring

 • Firmabil

Som Salgsingeniør er du ansvarlig for aktivt at markedsføre virksomhedens løsninger indenfor spildevand og drikkevand. Vandindustrien er i vækst både i Danmark og globalt. Hach har brug for talenter, der er entusiastiske for at være en del af vores vækstrejse.

I denne stilling vil du være en af Hach Teamet i Norden. Du vil arbejde eksternt, primært med Rådgivende Ingeniører, maskinbyggere, renseanlæg og vandværker i Danmark Øst (Sjælland). Hos Hach er vores vision at levere værdifuld indsigt inden for vandsektoren for at beskytte liv, miljø og infrastruktur. Du vil være en del af en kultur, der arbejder under mottoet "Det bedste hold vinder", hvor "Sjovt" og "Succesfuldt" går hånd i hånd. Hach er en global virksomhed med en tradition for at fremelske karriereambitioner.

I denne rolle får du mulighed for at:

Udføre alle salgsaktiviteter inden for tildelte region/kunder for at opfylde egne og virksomhedens KPIer. Herunder kundebesøg, Teams møder, Messer, kundeseminarer m.m.

Udvikle og implementere handlingsplaner samt identificere salgsmuligheder, vækstpotentialer m.v.

Opretholde og vedligeholde salgsaktiviteter i CRM-system (Salesforce).

De væsentlige krav til jobbet inkluderer:

Uddannelse inden for analytisk kemi, biologi, miljøvidenskab eller ingeniørvirksomhed. Alternative uddannelser eller erhvervserfaring vil blive overvejet.

Erfaring med løsningssalg på det danske marked. Gerne af tekniks art.

Komfortabel med at præsentere løsninger, der er tekniske af natur.

Gode kommunikationsevner på dansk.

Skal have gyldigt kørekort og være villig og i stand til at rejse inden for regionen.

Det ville være en fordel, hvis du også har tidligere erfaring indenfor vandsektoren.

Hos Hach (Hach Careers) sikrer vi vandkvaliteten for mennesker over hele verden, og hver medarbejder spiller en vigtig rolle i denne mission. Vores grundlæggende vision er at gøre vandanalyser bedre - hurtigere, nemmere, grønnere og mere informative. Vi opnår dette gennem teamwork, kundepartnerskaber, passionerede eksperter og pålidelige, brugervenlige løsninger.

Som en del af vores team vil du have en øjeblikkelig, målbar indvirkning på global skala ved at imødekomme verdens daglige vandbehov. Du vil også være en del af et respektfuldt og samarbejdsvilligt fællesskab, der fremmer karriereudvikling og professionel vækst. Du vil have støtte fra ressourcer, der gør en positiv forskel i dit liv, fordi vi hos Hach værdsætter din ægthed og ønsker, at dine talenter skal skinne.

Are you…

Interested in working for an international and diverse company?

Interested in a field-based role?

Interested in working for a company that is dedicated to sustainability?

If so, read on!

At Hach, we ensure water quality for people around the world. Protecting water, the most valuable resource, and driving sustainability are very close to our hearts. You will be part of a flexible, family-friendly organization that cares about its people just as it cares about the environment.

We recognize that people come with a wealth of experience and talent. Diversity of experience and skills combined with passion is a key to innovation and excellence. Therefore, we encourage people from all backgrounds to apply to our positions.

We offer:

 • Flexible working hours

 • Professional onboarding and training options

 • Powerful team looking forward to working with you

 • Career coaching and development opportunities

The Sales Engineer is responsible for actively promoting the company’s solutions for municipal water applications, a part that drives significant impact on the organization. The water industry in Denmark is growing in the coming years and Hach needs talent who are enthusiastic about being part of our growth journey.

This position is part of the Hach team in Denmark and will be working remotely preferably located within the East part of Denmark. At Hach, our vision is to provide valuable insights for experts in water and weather applications to help protect lives, the environment and infrastructure. You will be part of a culture working under the motto “Best team wins” where “Fun” and “Successful” go hand in hand. Hach is a global company with a tradition of recognizing and promoting ambitious people.

In this role, you will have the opportunity to:

 • Perform all sales activities within assigned regions/customers to meet company objectives. Customer on-site visits are essential, virtual Teams meetings, trade shows, product demonstrations and customer seminars.

 • Develop and execute sales action plans, identifying sales objectives, sales opportunities, and major customers.

 • Prepare regular sales data such as forecasts and maintain customer activity files in the CRM system (Salesforce)

 • Meet or exceed monthly or annual targets in assigned areas of responsibility.

The essential requirements of the job include:

 • A degree in Analytical Chemistry, Biology, Environment Sciences or Engineering. Alternate degrees or work experiences will be considered.

 • Experience in solution selling in the Danish market.

 • Comfortable in representing solutions that are technical in nature, with experience gained in a technical environment.

 • Must have a valid driving license and be willing and able to travel within the region.

 • Strong influencing, negotiation, and communication skills in the Danish language.

It would be a plus if you also possess previous experience in:

 • Knowledge and experience within the water industry.

At Hach (Hach Careers (https://jobs.danaher.com/global/en/hach) ), we ensure water quality for people around the world, and every associate plays a vital role in that mission. Our founding vision is to make water analysis better—faster, simpler, greener, and more informative. We accomplish this through teamwork, customer partnerships, passionate experts, and reliable, easy-to-use solutions.

As part of our team, you’ll make an immediate, measurable impact on a global scale by enabling the world’s everyday water needs. You’ll also belong to a respectful and collaborative community that fosters career growth and professional development. You’ll be supported by resources that make a positive difference in your life because, at Hach, we value your authenticity and want your talents to shine.

At Veralto, we value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.

If you’ve ever wondered what’s within you, there’s no better time to find out.

Veralto and all Veralto Companies are committed to equal opportunity regardless of race, color, national origin, religion, sex, age, marital status, disability, veteran status, sexual orientation, gender identity, or other characteristics protected by law. We value diversity and the existence of similarities and differences, both visible and not, found in our workforce, workplace and throughout the markets we serve. Our associates, customers and shareholders contribute unique and different perspectives as a result of these diverse attributes.

DirectEmployers