Experience Inc. Jobs

Job Information

Abbott Outbound Team Leader in Bien Hoa, Vietnam

 • Sắp xếp các nhân sự để thực hiện công việc của nhóm xuất hàng

 • Giám sát hoạt động và quản lý nhóm xuất hàng để tuân thủ quy trình chuẩn. Hướng dẫn nhóm quy trình mới (nếu có)

 • Giám sát hoạt động thực tế của nhóm xuất hàng đạt được các mục tiêu chất lượng.

 • Nhận báo cáo từ nhóm kiểm soát hàng tồn kho để tóm tắt dữ liệu đầu vào-đầu ra. Kết hợp với nhân viên IDM xử lý dữ liệu để chuyển kho hoặc điều chỉnh dữ liệu. Cập nhật và so sánh với hàng tồn kho trong hệ thống

 • Hoàn thành báo cáo KPI chính xác, đầy đủ và đúng hạn: bảng kiểm đếm, kho, chi tiết cập nhật hàng ngày và nắm bắt hàng tồn kho thực tế

 • Thực hiện kiểm kê định kỳ theo quy định của công ty. Phân tích tỷ lệ và lý do chênh lệch (nếu có)

 • Báo cáo ngay cho người quản lý kho các mặt hàng không phù hợp trong quá trình vận hành

 • Kiểm tra và lưu trữ hàng hóa trong kho. Kết hợp với nhân viên để triển khai việc bảo quản và sắp xếp để đảm bảo rằng việc tìm kiếm và kiểm tra dễ dàng

 • Ký xác nhận nghỉ phép và làm thêm giờ của nhân viên nhóm xuất hàng

 • Hỗ trợ giám sát kho kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế lao động, phòng cháy chữa cháy, nội quy và quy định của công ty tại kho

 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do người quản lý kho giao

 • Hỗ trợ và kết hợp với đồng nghiệp

An Equal Opportunity Employer

Abbot welcomes and encourages diversity in our workforce.

We provide reasonable accommodation to qualified individuals with disabilities.

To request accommodation, please call 224-667-4913 or email corpjat@abbott.com

DirectEmployers